Regulamin przystąpienia do Kids Club Grodzisk - Kids Club Grodzisk
Klub językowy dla najmłodszych. Kreatywne zajęcia językowe uczące dzieci od 1-5 lat z Grodziska Mazowieckiego i okolic poprawnej wymowy języka angielskiego .
Kids; Club; Grodzisk; Adamowizna; Grodzisk; Mazowiecki; Nauka; Edukacja; Kursy; Kurs; Szkoła; Przedszkole; Zajęcia; Warsztaty; Korepetycje; Angieski; Angielskiego; językowe; native; speaker; Opypy; Zapole; Mościska; Radonie; Kuklówka; Żabia; Wola; Dzieci; Maluchy; Przedszkolaki; Maluch; Dziecko; Anglik; Korki; Zajęcie; Adamowiźnie; Zapolu; Grodzisku; Mazowieckim; Opypach; Zapolu; Radoniu; Kuklówce; Żabiej; Woli
731
page-template-default,page,page-id-731,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Regulamin przystąpienia do Kids Club Grodzisk

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Do Klubu przyjmujemy dzieci w wieku 1 – 5 lat.
2. Zajęcia prowadzimy w grupach nie większych niż 5 osób. Zapewnia to najwyższą jakość nauki oraz możliwość poświęcenia każdemu dziecku odpowiednio dużo uwagi.
3. Zajęcia trwają 1 godzinę zegarową.
4. Na każde zajęcia organizatorzy przygotowują jedną główną atrakcję dnia, która stanowi temat do zabawy oraz rozmowy z Klubowiczami.
5. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Sporadycznie będzie używany język polski, aby wyjaśnić poszczególnym dzieciom znaczenie nowych słówek.
6. Zajęcia prowadzimy w regularnych blokach, aktualna lista bloków jest dostępna u organizatorów.
7. Zapraszamy na zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8. Dzieci i rodzice przestrzegają regulaminu Klubu, który jest dostępny na stronie internetowej www.kidsclubgrodzisk.pl oraz na tablicy informacyjnej.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do czuwania nad bezpieczeństwem dziecka przez cały czas pobytu.
10. Dziecko przebywające na terenie KIDS CLUB GRODZISK zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w budynku, kulturalnego zachowywania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie KIDS CLUB GRODZISK.
11. Za znaczące zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem KIDS CLUB GRODZISK odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
12. Do pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia językowe należy wchodzić bez wierzchniego obuwia.
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych w razie ich zmiany.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu, o których muszą powiadomić w formie pisemnej.

Proces aplikacji

15. Składając formularz aplikacyjny, rodzic przedstawia preferowane dni/godziny zajęć. Organizatorzy podejmą wszelkie starania aby spełnić oczekiwania, jednak nie mogą zagwarantować dostępności wolnych miejsc we wszystkich wskazanych terminach.
16. Ostateczny termin jest ustalany w formie ustnej w momencie przyjęcia aplikacji oraz opłacenia pakietu.
17. Zgłoszenia na poszczególne bloki akceptowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń uwzględniając etap rozwoju/wiek/umiejętności językowe dziecka.
18. Rodzic może w każdej chwili zgłosić prośbę o przeniesienia dziecka na inny blok, jednak organizatorzy nie gwarantują dostępności miejsca.
19. Do każdej aplikacji dołączany jest dowód osobisty rodzica, który zostanie zeskanowany i zachowany u nas w systemie.
20. Wypełniając formularz aplikacyjny rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aplikacji.

Opłata wpisowa

21. Opłata wpisowa w wysokości 75.00zł jest jednorazowa i pokrywa koszty administracyjne takie jak np. założenie karty Klubowicza w rejestrze, koszty druku, organizację harmonogramu, zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych, czy innych czynności biurowych związanym z przyjęciem nowych uczestników.

Pakiety cenowe

22. Rodzic może wybrać jeden z 3 dostępnych pakietów: STARTER, LET”S GROW i FAST TRACK.

NAZWA STARTER LET’S GROW FAST TRACK FLEXI
KOSZT MIESIĘCZNY 140.00 zł 240.00 zł 300.00 zł 40.00 zł
ILOŚĆ ZAJĘĆ W MIESIĄCU 4 8 12 dowolne
KOSZ DODATKOWYCH ZAJĘĆ 35.00 zł 30.00 zł 25.00 zł 40.00 zł
OPŁATA WPISOWA 75.00 zł 75.00 zł 75.00 zł 75.00 zł

* Wykupiony pakiet jest ważny 4 tygodnie od dnia zakupu pakietu.

23. Rezerwacje na dodatkowe zajęcia przyjmowane są każdorazowo najpóźniej 24h przed rozpoczęciem planowanych zajęć.
24. Pełny harmonogram wraz z dostępnymi miejscami jest dostępny po wcześniejszym kontakcie z organizatorami Klubu.

Płatności

25. Zajęcia są opłacane z góry na cały miesiąc, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu.
26. Płatność za dodatkowe zajęcia przyjmowana jest z góry w formie gotówki lub przelewu.
27. Nowi Klubowicze dołączający po zakończeniu pierwszych zajęć w danym miesiącu opłacają proporcjonalnie kwotę uzupełniając należność do końca miesiąca. Po upływie tego miesiąca, płatność dokonywana jest najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w nowym miesiącu.
28. Płatność za zajęcia należy uregulować z góry za cały miesiąc, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć nowego miesiąca.
29. Płatność może być dokonana w formie przelewu bankowego lub gotówki.

Nieobecności

30. W przypadkach kiedy dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach należy poinformować organizatorów zajęć najpóźniej do 1h przed rozpoczęciem zajęć.
31. W takich przypadkach Klubowicz może uczestniczyć w innych zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organizatorem.
32. Nie poinformowanie organizatorów o nieobecności skutkuje utratą możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w innym bloku zajęć.

Wykorzystanie wizerunku

33. Klub podejmuje wszelkie starania, aby styl wykonywanych zdjęć/filmów promocyjnych nie ujawniał tożsamości dziecka, jednak zgłaszając dziecko do Klubu, rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w działaniach promocyjnych i marketingowych (tak jak np. umieszczanie ich na portalach społecznościowych typu Facebook).
34. Zgłoszenia o usunięcie poszczególnych zdjęć można przesyłać w formie pisemnej do organizatorów Klubu.

Rezygnacja z klubu

35. Rodzic może w każdej chwili złożyć rezygnację z Klubu w formie pisemnej do organizatorów Klubu za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
36. W przypadkach natychmiastowej rezygnacji, koszt niewykorzystanych zajęć nie będzie zwrócony.
37. Dłuższa nieobecność na zajęciach bez wyjaśnienia będzie interpretowana jako rezygnacja z Klubu. Po upłynięciu 6 tygodni od pierwszej nieobecności, Klubowicz zostanie wypisany z Klubu.
38. W takich sytuacjach Klubowicz będzie zobowiązany ponownie opłacić wpisowe (jeżeli dotyczy) w przypadku chęci ponownego przystąpienia do Klubu.
39. Organizatorzy Klubu mogą w każdej chwili wypisać Klubowicza nie podając żadnego powodu.
40. W takich przypadkach koszt za niewykorzystane zajęcia będzie zwrócony w formie przelewu bankowego do 14 dni po otrzymaniu wniosku w formie pisemnej od Klubowicza z prośbą o zwrot pieniędzy wraz ze wskazanym numerem rachunku do przelewu.

Skargi i uwagi

41. Skargi lub uwagi proszę przesyłać w formie pisemnej do organizatorów Klubu. Każde pismo otrzyma od nas informacje zwrotną w ciągu 14 dni.

Postanowienia końcowe

42. Wszelkie sporne sytuacje nie objęte regulaminem Klubu będą rozstrzygane drogą mediacji polubownej z sugerowanymi propozycjami rozwiązania.
43. Formularz aplikacyjny został sporządzony w dwóch egzemplarzach